Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/, от една страна, и от друга страна, клиенти на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на интернет адрес с домейн www.theworldofdiamonds.bg (наричан за краткост сайт). С всяка направена поръчка потребителят декларира, че е прочел, запознат е и e съгласен с настоящите "Общи условия". 

І. Договора за продажба от разстояние. Страни.

Чл.1. Всяка поръчка от страна на клиент на сайт www.theworldofdiamonds.bg има силата на волеизявление за сключването на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал. 1 от Закона за защита на потребителя (Договора).

Чл.2. (1) Договорът се смята за сключен в гр. Пловдив, на български език. 

(2) Договорът се смята за изпълнен, когато клиентът получи поръчания артикул, а Диамантен свят ЕООД получи цената.

Чл. 3. (1) Поръчка през сайта може да прави всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице.

(2) Доставчик по Договора е Диамантен свят ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписвания търговско дружество с фирма Диамантен свят ЕООД, ЕИК: 204107051, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Полковник Бонев 12. Диамантен свят ЕООД е регистриран администратор на лични данни от 23.03.2017 г..

ІІ. Поръчка, доставка, цена

Чл.4. (1) Поръчка през сайта на The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ може да се прави 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и в дните на официалните празници, след първоначална регистрация от страна на потребителя.

(2) Първоначалната регистрация се прави еднократно като за целта клиентът попълва регистрационен формуляр. Данните, означени със звездичка във формуляра, са задължителни. При регистрация клиентът въвежда адреса на доставка, името и фамилията си, електронна поща и телефон за контакт. Клиентът избира и въвежда потребителско име и парола, с които ще се индивидуализира при последващи поръчки. След успешна регистрация, при всяка следваща поръчка, клиентът има възможност за промяна на въведения телефон за контакт и адрес за доставка.

(3) При последващи поръчки през сайта е достатъчно клиентът да се индивидуализира чрез въвеждане на потребителско име и парола на съответните за това места.

(4) Клиентът може да следи и да проверява от своя личен профил състоянието на текущата си поръчка, а именно избраните стоки, тяхното количество и крайна цена. Оттам клиентът може да направи поръчката, да добави или да изтрие артикули от профила си, избирайки съответните за целта бутони.

(5) Клиентът може да проверява от своя личен профил всички свои предишни поръчки.

(6) Информацията за направените предишни поръчки, включително данните от всеки регистрационен формуляр, се пазят в информационната система на The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/.

Чл.5. Поръчката се обработва на следващия работен ден, а доставката се извършва до конкретен адрес на територията на Република България, в часовете от 09.00 часа до 17.30 часа всеки работен ден, с изключение на събота и неделя и дните на официалните празници в Република България.

Чл.6. След обработване на поръчката The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ се свързва с клиента по посочения от него телефон за потвърждаване на получената поръчка.

Чл.7. (1) Доставката се извършва с куриерска фирма на адреса, посочен в поръчката и потвърден от потребителя. В случай, че адресът е трудно откриваем, намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, клиентът трябва да даде по-ясни указания, както и да осигури присъствие с цел осъществяването на своевременна доставка.

(2) Срокът за доставка зависи от дестинацията на поръчката като максималният срок за доставка е до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на обработване на поръчката а за изделия които подлежат на изработка по собствен дизайн съгласно направената уговорка.

Чл.8. (1) Цената за всеки артикул е посочена в сайта с включен ДДС (Данък добавена стойност). Клиентът вижда отделно цената на доставката /когато има начислена такава/ при финализиране на поръчката си.

(2) Цената за доставката е за сметка на The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/, когато паръчката е над 500,00 лв.

(3) The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ запазва правото си за промени и актуализиране на посочените в сайта цени.

Чл.9. (1) Клиентът избира начина на плащане от предвидените в сайта възможности за плащане:

а) Наложен платеж: При получаване на продукта, дължимата сума се плаща на куриера
б) По банков път: чрез банков превод в указаната от
The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/  банкова сметка. Дължимото плащане следва да се извърши в срок до 24 (двадесет и четири) часа от потвърждаване на получената поръчка съгласно чл. 6 от настоящите Общи условия. Плащането се счита за изпълнено със заверяване банковата сметка на The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ . Цената на самата доставка се плаща отделно на куриера при получаване на доставката.

(2) При избор от страна на клиента за плащане по банков път, поръчката се анулира, в случай, че в срока по предходната алинея не постъпи цялата дължима сума.

(3) Ако в срока на плащане по ал. 1, буква „б”, бъде направена нова/и поръчка/и от същия клиент, то изпълнението й/им ще започне след постъпване на цялата дължима сума по предходната поръчка.

Чл. 10. В случай, че на заявения адрес не е осигурено присъствие, доставката се връща и клиентът може да поиска по телефона за контакт, посочен на сайта, поръчката да бъде доставена отново до същия адрес или до друг адрес за негова сметка.

Чл. 11. Предлаганите артикули отговарят на снимковите изображения, разположени на сайта, като са възможни леки отклонения, които са в резултат на заснемането, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от който клиентът извършва поръчката.

III. Основни права и задължения на всяка една от страните по договора за продажба от разстояние

Чл.12. Права и задължения на The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/:

а) The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това не зависи от прекъсване на съобщителни мрежи и връзки, неработещи надземни, подземни и въздушни устройства; неработещи сървъри, компютри, операционни системи и други подобни, извън обсега на въздействие на The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/

б) The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ предоставя 1 (една) година гаранция за всички предлагани артикули, който срок тече от датата на доставката. Поправката на артикулите в срока на гаранцията е безплатна при представяне на сертификат за качество. Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилно ползване или небрежно отношение или при неспазване на иструкциите за експлоатация.

в) The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ доставя поръчката, придружена с всички необходимите документи, сертификати за качество, описание на поръчания артикул, както и условията и мястото на гаранционното обслужване;

г) The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ има право да изпраща търговски съобщения до потребителите, както и да поставя всякакви рекламни форми за стоки и услуги в сайта, /както и по опаковките, в които се доставя поръчания артикул/, включително и такива които препращат към други Интернет страници. The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ не носи отговорност за верността и законосъобразността на подобни сайтове;

д) The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ не носи отговорност за непредоставяне на услугите в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ , както и на проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

е) Ако избраните артикули не са налични или възникне проблем с доставката, The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ се задължава да възстанови всички предварително платени суми до 30 (тридесет) дневен срок от датата, на която доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

Чл.13. Права и задължения на Клиента:

а) Клиентът е длъжен да не предоставя потребителското си име и паролата за сайта на трети лица, тъй като се счита за автор и / или титуляр на всяка отправена поръчка чрез сайта;

б) Клиентът е длъжен да не извършва действия или бездействия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите Интернет потребители, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на Интернет етиката -SPAM, JUNK MAIL, FLOOD, HACK, CRACK, изпращане на „троянски коне”, инсталация на вируси и други подобни;

в) Клиентът е длъжен да актуализира регистрационните си данни непосредствено след извършена промяна в тях;

г) Клиентът може да върне поръчката в 7 (седем) работни дни от датата на доставката. За целта артикулът трябва да е в оригинална си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.Възстановяването на сумата от страна на The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ се извършва по банков път на сметка, посочена от клиента, в 30 (тридесет) дневен от връщането на поръчката.

д) По всяко време клиентът може да иска потребителския му акаунт да бъде изтрит от сайта на The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/, заедно с прилежащите към него данни. За тази цел той трябва да се свърже със сътрудник на The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ на посочения на сайта телефон за връзка.

е) Клиентът е длъжен да предостави в хода на регистрацията правилни данни, както и разрешава The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ да проверява тяхната достоверност.

IV. Съхраняване на информация и защита на личните данни

Чл. 14. (1) Клиенът дава изрично съгласие на The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ да съхранява информация или получава достъп до информация съхранена в крайното устройство на Клиента - „бисквитки” (cookies), представляващи малки пакети информация във формата на електронни файлове, съдържащи компютърно генерирана случайна информация.

(2) Целите на съхраняваната информация и целите на достъпа до съхраняваната информация по предходната алинея са, както следва:

т.1. - идентификация на Клиента при влизане и използване в сайта

т.2. – достъп и промяна на лични данни и настройки при използване на сайта

т.3. – създаване, поддържане, преглед и архив минали и текущи поръчки

(3) Целите на обработването на информацията по ал.1 са както следва:

т.1. – предотвратяване на злоупотреба с идентификация на Клиента при влизане и използване на сайта

т.2. – подобряване на маркетинга на предоставената услуга, статистика на реализирани продажби

т.3. – анализ на функционалността на сайта относно времето за престояване на даден Клиент в него

(4) The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ осигурява на Клиента възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни - „бисквитки” (cookies).

(5) The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ има право и на последващо съхраняване на информация или получаване на достъп до информация в случай ,че Клиентът не е възразил.

Чл. 15. (1) С оглед използването на услугите, предмет на настоящите общи условия, Клиентът предоставя своите лични данни, като The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ се задължава да използва тази информация само с оглед изпълнение на направената заявка от страна на Клиента.

(2) Предоставената от Клиента информация не се предоставя на трети лица.

Чл. 16. (1) По всички неуредени от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) При възникнали спорове по тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, страните дават съгласието си същите да бъдат разгледани и решени от Пловдивски районен съд.

Настоящите Общи условия са утвърдени с решение на управителя и едноличен собственик на капитала на "Диамантен свят“ ЕООД, с ЕИК: 204107051  на 20.12.2016 г. и влизат в сила от датата на утвърждаването им.

The world of diamonds/Диамантен свят ЕООД/ си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия. Извършените промени се довеждат до знанието на Клиентите чрез публикуването им на сайта.